Nieuws 2019 - 2020

2. apr, 2020

Met het oog op de op 31 maart door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Een pijnlijk bericht voor voetballend Nederland en zeker ook voor jou als official.

In de berichtgeving is gemeld dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. 

Wat betekent dit voor ons als (assistent-) scheidsrechter?

Op dit moment wordt er door de KNVB gewerkt aan een voorstel, hoe om te gaan met de huidige P/D-regeling voor (assistent-) scheidsrechters. Er wordt vanuit scheidsrechterszaken eerst een voorstel uitgewerkt m.b.t. de P/D regeling nu het seizoen vroeg ten einde is gekomen i.v.m. het corona virus. Zodra dit allemaal bekend is zal scheidsrechterszaken dit communiceren met de scheidsrechters. 

Om een goed beeld van de toekomstige situatie te hebben is het belangrijk dat scheidsrechterszaken verneemt wat jouw plannen voor volgend seizoen zijn. Wil je overstappen van dag of bijvoorbeeld van de jeugd naar de senioren, wil je stoppen als (assistent-) scheidsrechter? Geef dat dan zo spoedig mogelijk, maar graag uiterlijk voor 30 april, aan bij scheidsrechterszaken. Zij zullen, aldus toegezegd, zorgvuldige keuzes maken, in het belang van de ontwikkeling en het plezier van alle (assistent-)scheidsrechters. Hierbij zal ook de landelijke COVS betrokken worden, om tot een breed gedragen aanpak te komen.

18. mrt, 2020

Beste Leden, 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

Wat betekent dit voor onze vereniging:

  • Er wordt tot en met 6 april niet meer getraind of gekaart; de kantine blijft dicht.
  • De geplande Algemene Leden Vergadering van 24 maart gaat niet door en zal naar een nog nader te bepalen datum worden verschoven.
  • De COVS Roermond e.o. heeft ons laten weten dat de Spelregelwedstrijden die op vrijdag 3 april in Beegden zouden plaatsvinden eveneens verplaatst zullen worden naar een nader te bepalen datum. 

Het zijn surrealistische tijden, maar we zullen er mee moeten dealen. Dit alles onder de slogan:

Blijf vooral gezond!! 

Het Bestuur

4. mrt, 2020

Op dinsdag 24 maart a.s. zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden.
Aanvang 20.40 uur (direct na de training).

Agenda:

1.   Opening door de voorzitter
2.   Notulen jaarvergadering 19 maart 2019
3.   Jaarverslag 2019
4.   In- en uitgaande post
5.   Financieel jaarverslag 2019 en vaststelling begroting 2020
6.   Verslag kascontrolecommissie, (Frits van Meijl en Rob Gerlings. Reserve Gijs Stevens)
7.   Aanvulling, verkiezing en benoeming kascontrolecommissie. Aftredend: Frits van Meijl,
      benoeming Gijs Stevens
8.   Vaststelling contributie 2021
9.   Bestuursbeleid en bestuursmededelingen
10. Stand van zaken/ verdere ontwikkelingen m.b.t. “Open club Noord”(Sportpark Boshoven),
      incluis plannen integratie accommodaties Indians en COVS
11. Bestuursverkiezingen
12. Verkiezing aanvullende commissies (o.m. vbcie-spelrcie-ontspcie)
13. Rondvraag
      Teneinde de rondvraag zakelijk en kort te houden verzoekt het bestuur eenieder die
      reeds vragen heeft deze schriftelijk (bv via mail) dan wel telefonisch (indien geen mail) in
      te dienen bij het secretariaat. Het bestuur kan dan hierop adequaat antwoorden.

14. Sluiting

 

20. feb, 2020

Traditiegetrouw wordt er na de Vastelaovendj op Aswoensdag getraind.
En omdat het een oneven week is wordt er dan ook gekaart; aanvang 20.00 uur.

Uiteraard is het na de training en tijdens het kaarten weer Haringhappen geblazen.
Met of zonder "assekruuske" op het voorhoofd zijn er meer dan voldoende haringen, met of zonder brood, te nuttigen.

Voor de mensen die niet trainen: om 20.30 uur wordt het “buffet” geopend.

Het bestuur wenst iedereen sjoeën en gezellige vastelaovesdaag.

17. feb, 2020

De 8e tussenstand van de Alarmpoint Fair Play Trofee