Nieuws 2019 - 2020

23. apr, 2020

Status betaald voetbalcompetities naar aanleiding van update maatregelen overheid

Vandaag was ook voor het betaald voetbal een belangrijke dag, waarop er via de overheid meer duidelijkheid kwam in de als gevolg van de corona-crisis ontstane actuele situatie.
Dat de vergunningplichtige evenementen tot 1 september verboden blijven, schept die duidelijkheid. Tot die tijd wordt er geen betaald voetbal gespeeld, ook niet zonder publiek. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur betaald voetbal, dat daar formeel over gaat, het voornemen de competitie 19/20 niet verder uit te spelen. Op basis van het besluit vandaag van de regering, treedt de KNVB in overleg met UEFA. Waarna het besluit wordt genomen. Vrijdag komen vervolgens de clubs en andere betrokkenen samen om de consequenties daarvan te bespreken.

We zijn verder tevreden dat het advies van KNVB en NOC/NSF is overgenomen om onder strikte voorwaarden topsportaccommodaties, de zogenoemde CTO’s en de trainingscomplexen van betaald voetbalorganisaties, weer beperkt open te stellen opdat de professionals weer kunnen gaan trainen. Daarnaast is het uiteraard ook een goed signaal dat onze jongste jeugd, eveneens onder voorwaarden, straks weer kan gaan trainen en spelen.

Het staat daarbij vast, ook in de gesprekken over de toekomst van ons betaald voetbal, zoals van begin af aan steeds gesteld, dat er onder de vlag van de KNVB uiteraard nooit gevoetbald wordt zolang RIVM en regering dat niet veilig achten.

Dat de KNVB tot op heden de onderbroken competities nog niet definitief heeft afgelast, is vooral omdat de bedrijfstak betaald voetbal in financieel zwaar weer is gekomen door de corona-crisis. Geprobeerd wordt om te voorkomen dat hierdoor clubs omvallen en banen uit het voetbal verdwijnen. Net als in andere delen van onze economie wordt gevochten om een bedrijfstak zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van de huidige crisis.

Dat er tot 1 september niet gevoetbald kan worden, brengt enorme uitdagingen met zich mee in organisatorisch, sportief en economisch opzicht. Samen met de overheid, clubs, belangenorganisaties en experts zijn we hierover frequent in gesprek met elkaar. Samen wordt er gekeken naar de mogelijke, volgende stappen voor het voetbal in de 1,5 meter-maatschappij. Samen overleggen we over hoe we het voetbal in de verdere toekomst kunnen organiseren en coronaproof kunnen maken.

Komende vrijdag zal met de direct betrokkenen gesproken worden over de verdere consequenties die het voorgenomen besluit om de competitie van 19/20 niet uit te spelen met zich meebrengen.

Samen gaan we verder, jong en oud, voetballers, scheidsrechters, trainers, iedereen betrokken bij het voetbal, om straks, wanneer het door RIVM en overheid weer veilig wordt geacht, onze ere- en eerste divisie weer de vertrouwde, stabiele plaats te geven in onze samenleving.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
KNVB Persvoorlichting
Chris van Nijnatten
Telefoon: 06-52470120
Email: persvoorlichting@knvb.nl

10. apr, 2020

Diep bedroefd melden we dat ons oudste lid, Jac Lenaers, afgelopen dinsdag op 84-jarige leeftijd is overleden.

Jac was maar liefst 48 jaar lid van de COVS Weert e.o.
De ouderen onder ons zullen zich Jac herinneren als de altijd goedlachse man die de laatste jaren van zijn scheidsrechtercarrière actief was binnen het vrouwenvoetbal, dat in vergelijking met vandaag de dag nog in de kinderschoenen stond. Op de dinsdagen, voor en na de training, kon hij vaak mooie verhalen vertellen over hetgeen hij de zondag ervoor weer had meegemaakt.

We herinneren ons Jac niet alleen als scheidsrechter, maar ook als bestuurder van onze vereniging, als aansteller van oefenwedstrijden en als kantinebeheerder.

En wat we absoluut niet mogen vergeten te vermelden is het gegeven dat hij in de wintertijd elke dinsdag een grote pan zelfgemaakte soep van huis meebracht en deze tegen consumptieprijs verkocht, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan onze vereniging.

De meesten van ons zullen zich herinneren dat Jac, ondanks zijn broze gezondheid, samen met zijn vrouw Jeanne en de kinderen, afgelopen september aanwezig was tijdens de reünie bij gelegenheid van ons 75-jarig jubileum.

Een mooi mens, een dierbaar lid is van ons heengegaan.

De crematie zal a.s. maandag in besloten kring om 12.30 uur plaatsvinden. 

Vanaf deze plaats condoleren we echtgenote Jeanne, kinderen en verdere familie en hopen dat ze het overlijden van Jac op termijn een plaats in hun leven kunnen geven.

Jac, tot ziens.

2. apr, 2020

Met het oog op de op 31 maart door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Een pijnlijk bericht voor voetballend Nederland en zeker ook voor jou als official.

In de berichtgeving is gemeld dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. 

Wat betekent dit voor ons als (assistent-) scheidsrechter?

Op dit moment wordt er door de KNVB gewerkt aan een voorstel, hoe om te gaan met de huidige P/D-regeling voor (assistent-) scheidsrechters. Er wordt vanuit scheidsrechterszaken eerst een voorstel uitgewerkt m.b.t. de P/D regeling nu het seizoen vroeg ten einde is gekomen i.v.m. het corona virus. Zodra dit allemaal bekend is zal scheidsrechterszaken dit communiceren met de scheidsrechters. 

Om een goed beeld van de toekomstige situatie te hebben is het belangrijk dat scheidsrechterszaken verneemt wat jouw plannen voor volgend seizoen zijn. Wil je overstappen van dag of bijvoorbeeld van de jeugd naar de senioren, wil je stoppen als (assistent-) scheidsrechter? Geef dat dan zo spoedig mogelijk, maar graag uiterlijk voor 30 april, aan bij scheidsrechterszaken. Zij zullen, aldus toegezegd, zorgvuldige keuzes maken, in het belang van de ontwikkeling en het plezier van alle (assistent-)scheidsrechters. Hierbij zal ook de landelijke COVS betrokken worden, om tot een breed gedragen aanpak te komen.

18. mrt, 2020

Beste Leden, 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

Wat betekent dit voor onze vereniging:

  • Er wordt tot en met 6 april niet meer getraind of gekaart; de kantine blijft dicht.
  • De geplande Algemene Leden Vergadering van 24 maart gaat niet door en zal naar een nog nader te bepalen datum worden verschoven.
  • De COVS Roermond e.o. heeft ons laten weten dat de Spelregelwedstrijden die op vrijdag 3 april in Beegden zouden plaatsvinden eveneens verplaatst zullen worden naar een nader te bepalen datum. 

Het zijn surrealistische tijden, maar we zullen er mee moeten dealen. Dit alles onder de slogan:

Blijf vooral gezond!! 

Het Bestuur

4. mrt, 2020

Op dinsdag 24 maart a.s. zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden.
Aanvang 20.40 uur (direct na de training).

Agenda:

1.   Opening door de voorzitter
2.   Notulen jaarvergadering 19 maart 2019
3.   Jaarverslag 2019
4.   In- en uitgaande post
5.   Financieel jaarverslag 2019 en vaststelling begroting 2020
6.   Verslag kascontrolecommissie, (Frits van Meijl en Rob Gerlings. Reserve Gijs Stevens)
7.   Aanvulling, verkiezing en benoeming kascontrolecommissie. Aftredend: Frits van Meijl,
      benoeming Gijs Stevens
8.   Vaststelling contributie 2021
9.   Bestuursbeleid en bestuursmededelingen
10. Stand van zaken/ verdere ontwikkelingen m.b.t. “Open club Noord”(Sportpark Boshoven),
      incluis plannen integratie accommodaties Indians en COVS
11. Bestuursverkiezingen
12. Verkiezing aanvullende commissies (o.m. vbcie-spelrcie-ontspcie)
13. Rondvraag
      Teneinde de rondvraag zakelijk en kort te houden verzoekt het bestuur eenieder die
      reeds vragen heeft deze schriftelijk (bv via mail) dan wel telefonisch (indien geen mail) in
      te dienen bij het secretariaat. Het bestuur kan dan hierop adequaat antwoorden.

14. Sluiting